Partha Chatterjee

Anuj Dhar

Agnibha Bandyopadhyay

Ajijul Haque

Anik Dutta

Ashokrow Kavi

Aveek Majumdar

Bickram Ghosh

Binod Ghosal

Bratati Bandyopadhyay

Jawhar Sircar

Bickram Ghosh

Koushiki Dasgupta

Kunal Chattopadhyay

Laxmi Narayan Tripathi

Lillete Dubey

Major Gaurav Arya

Manish Chakrabarty

Manjari Chaturvedi

Meena Banerjee

Vivek Agnihotri

Niladri Chatterjee

Nrisingha Prasad Bhaduri

Onir Min

Pavan K. Varma

Pramita Mallik

Prem Saran

Rajib Sarma

Madhu Khanna

Sabujkoli Sen

Sanjoy Mukhopadhyay

Saradindu

Saradindu Mukherji

Sharmistha Goswami

Sanjoy Mukhopadhyay

Sounak Chattopadhyay

Srijato

Subodh Sarkar

Suman Bhatacharya

Suranjan Das

Swapnomoy Chakraborty

Tathagata Roy

Ustad Rashid Khan

Vikram Sampath